Асоциация Дерматология

Кожна клиника Стара Загора

Медицински факултет – Стара Загора е разкрит като Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността „Медицина” в рамките на Медицинска академия, с Решение на Министерския съвет от 08.04.1982 година. Като самостоятелно висше учебно заведение съществува до 1995 година, когато влиза в структурата на новосъздадения Тракийски Университет.

Катедрата по кожни и венерични болести е основана на 18.11.1985 година. В първитe три години след основаването й като преподаватели на хонорар за провеждане на лекционен курс работят проф. д-р Бонев, проф. д-р Обрешкова и доц. д-р Атанасов. За провеждане на практическите упражнения със студентите са командировaни асистенти от Катедрата при Медицинска академия – София: д-р Константинов, д-р Попов, Д-р Странски и д-р Цанков. След проведени конкурси през 1986 година са назначени и редовни асистенти: д-р Евгения Христакиева и д-р Елена Георгиева.

През 1988 година за първи Ръководител Катедра е избран доц. д-р Васил Горанов д.м. През 1991 като редовни асистенти са назначени д-р Таня Ганчева и д-р Румяна Лазарова, а от 1995 д-р Евгени Христозов.

 

 

 

За периода 1992-2002 Катедрата се ръководи от доц. д-р Панaйот Гърдев д.м.
През 2002 година съобразно изискванията на Закона за Висше образование за седемчленен състав на катедрите е създадена обединена Катедра оториноларингология, офталмология и дерматовенерология към Медицински факултет на ТрУ. За Ръководител е избран доц. д-р Павел Димов, а от 2008 година доц. д-р Валентин Стоянов. Членовете на Академичния състав на Секция по дерматовенерология към момента са:

 • доцент д-р Евгения Христакиева. д.м
 • д-р Таня Ганчева – глaвен .асистент,
 • д-р Наталия Кирияк – асистент.

Базата за провеждане на лечебно-диагностичната, преподавателска и научната дейност за периода 1982-1995 е Кожно-венеричен диспансер, Стара Загора.

През 1995 година е разкрита Университетска болница с фунционираща към нея Клиника по кожни и венерични болести. Началник Клиника за периода 1995-2002 е доц. д-р Панайот Гърдев. Към екипа лекари са назначени двама кординатори: д-р Иван Балдаранов и д-р Жени Троева.

Многопрофилната болница за активно лечение – Стара Загора ЕАД е създадена на 31.08.2000 година като правоприемник на Университетската болница при Медицински факултет на ТрУ – Стара Загора. Ръководител на Клиниката по кожни и венерични болести е доц. д-р Евгения Христакиева д.м.

Факултетът и Болницата разполагат освен с всички основни видове лабораторни и диагностични апарати, също така и с лечебно-диагностична апаратура на най-съвременно ниво като: имуноанализатори за клетъчен имунитет, електронен микроскоп, хроматографски анализатори, клинико-химични и кръвно-газови анализатори, елекромиографи, електро-енцефалограф, терапевтични лазери, всички видове ендоскопска апаратура, операционни микроскопи и специализирана апаратура, работеща съвместно с компютър. Осигурен е съответният специализиран софтуер за програмно осигуряване на наличната компютърна техника и постоянен достъп до Интернет.

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Основната мисия на Факултета е да подготвя специалисти с висше медицинско образование, с цел осигуряване на кадри за здравната система на България. Обучават се български и чуждестранни студенти, специализанти и докторанти.

Клиниката по кожни и венерични болести е база на обучение по дисциплината „Кожни и венерични болести” на студенти в следните акредитирани специалности:

 • „Медицина” – образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина” с професионална квалификация „Лекар”. Oбучението може да продължи за получаване на образователната и научна степен “доктор”.
 • „Социални дейности” – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Социален работник” и образователно-квалификационна степен „магистър” по „Социална работа и медиация”.
 • „Управление на здравните грижи“ – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж”.
 • „Медицинска сестра“ – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Медицинска сестра”.
 • „Акушерка“ – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Акушерка”.
  Към Медицински Факултет на ТрУ функционира отдел за Следдипломно обучение. Със Заповед на Декана на МФ лекарският екип на клиниката: доц. д-р Христакиева, д-р Ганчева, д-р Балдаранов и д-р Троева участвува в Състава на Комисията за провеждане на изпити за зачисляване по специалността „Кожни и венерични болести”, а клиниката е акредитирана като база за провеждането на четиригодишната специализация.

За периода 1995-2011 завършили курса на специализация в клиниката и успешно положили изпит за специалност са: д-р E. Христозов, д-р M. Ганева, д-р Ив. Балдаранов, д-р Ж. Троева, д-р Т. Ганчева, д-р Г. Главчева, д-р В. Михайлова, д-р Сн. Тенева, д-р Т. Чукалова, д-р М. Мустафова, д-р Т. Дражева, д-р Н. Кавлак, д-р Н. Кирияк, д-р Г. Въшина, д-р А. Ертюрк (Турция), д-р Ал Софи (Йемен ), д-р Адел (Йемен), д-р М. Бунза (Нигерия), д-р С. Барави (Сирия), д-р Н. Йорданова (Mакедония), д-р Н. Османова (Tурция).

Към момента зачислени и провеждащи специализация в клиниката са: д-р Г. Ахмед, д-р Д. Ганчева, д-р Д. Каршакова, д-р С. Куртева, д-р П. Пенев, д-р В.Тодева

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Клиниката разполага с два приемно-консултативни кабинета, разположени в Сградата на Диагностично-консултативния блок на УМБАЛ Стара Загора:

 • Кабинет за консултативни прегледи и хоспитализация на възрастни и деца.
 • Кабинет за диагностика и лечение на болести предавани по полов път.

В кабинетите се осъществява хоспитализация на болни в спешен и планов порядък по клинични пътеки на НЗОК и Наредба 22, контролни прегледи на лекувани в клиниката пациенти; амбулаторни прегледи и диагностични процедури по Наредба 22 и договори с доброволни и други здравно осигурителни фондове; микрохирургични интервенции, биопсии, обработка на улкуси, превръзки, вземане на материал за микробиологични изследавания и др.

Стационарът на клиниката е разположен на самостоятелен – II етаж в сградата на Диспансера по Онкологични заболявания. В него има обособени:

 • терапевтичен сектор – 4 болнични стаи с 10 легла, разпределни в два сектора: инфекциозни и неинфекциозни дерматози; манипулационна; столова; сервизни помещения
 • зала за микрохирургия
 • физиотерапевтичен сектор за фототерапия
 • 3 лекарски кабинета
 • лаборатория за микологична и микроскопска диагностика
 • семинарна зала

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Традициите на научно-изследователската дейност в Катедрата са поставени от доц. д-р Васил Горанов д.м. Защитени са 2 дисертационни труда за научната степен „Доктор”:

 • „Криогенно лечение в дерматоонкологичната практика”, 1990, д-р П.Гърдев
 • “Проучвания върху климатотерапията на псориазис и витилиго и ролята на оксидативния стрес в протичането на двете заболявания”, 2002, д-р Е. Христакиева.

Научни направления:

 • оксидативен стрес и антиоксиданти в патогенезата и терапията на някои заболявания: витилиго, атопичен дерматит, псориазис
 • приложение на фототерапия и климатотерапия в дерматологията
 • имунохистохимична локализация на псориазис и витилиго-свързани невропептиди в кожата
 • елекронно-микроскопски проучвания върху някои редки синдроми наблюдавани в дерматологията
 • нежелани лекарствени реакции с кожни прояви и медикаментозно индуцирани дерматози
 • геронтологична дерматология

Научната продукция на Секцията обхваща: 30 публикации в чужди списания, 54 публикации в национални списания и сборници, както и многобройни участия в регионални, национални, международни научни форуми и разработване и осъществяване на научни проекти – 3 университетски и 4 международни.

През 2005 година е регистрирана СНЦ „Асоциация Дерматология – Стара Загора”, която подпомага екипа на Клиниката при подготовка, организиране и провеждане на:

 • ежемесечни колегиуми, семинари
 • регионални конференции на клона на Българското Дерматологично Дружество през 2005. 2006, 2010, 2011.
 • XVIII-та Национална Конференция по Дерматология и Венерология, 15-17 май, 2009, Стара Загора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *