Асоциация Дерматология – Стара Загора

е сдружение с нестопанска цел, учредено на 03.01.2005г. в гр. Стара Загора от следните учредители:

Проф. Д-р Евгения Христакиева – Председател
Д-р Иван Балдаранов – Зам. Председател
Д-р Таня Ганчева
Д-р Румяна Лазарова
Д-р Женя Троева-Христова
Д-р Мария Ганева
Д-р Надежда Кавлак
Д-р Тотка Чукалова
Д-р Сиаманд Барави

Цели:

  • Съдейства за подобряване на здравното състояние на българските граждани и за усъвършенстване на дерматологичната помощ.
  • Улеснява достъпа и разпространението на знания в областта на дерматологията и венерологията.
  • Насърчава и подпомага професионалното обучение на своите членове, изследователската работа в областта на дерматологията и информационния обмен.
  • Участва в продължителната квалификация на лекарите в системата на следдипломно обучение.

Дейности и средства за постигане на целите:

  • Участие и организиране на научни срещи, семинари, конференции, симпозиуми, кръгли маси, дискусии, конгреси и др.
  • Издаване на книги, вестници, брошури, списания и други рекламни, информационни и програмни услуги.
  • Участие в обществения живот на страната чрез всички незабранени от закона начини.
  • Дарения от физически и юридически лица, членски внос от членовете на асоциацията, приходи от осъществяваната стопанска дейност свързана с основния предмет на дейност: изследователска, издателска, консултантска, експертна, просветна, обучителна дейност, разпространение на професионална литература, пособия и други материали, необходими за постигане на целите на асоциацията и други дейности, допустими от закона.
  • Осигурява сътрудничество и взаимопомощ с институции и организации в страната за постигане на своите цели, както и постоянна съгласуваност и взаимодействие с Българския лекарски съюз, Българското дерматологично дружество и други професионални и хуманитарни организации.

Устав на асоциацията

Членове:

Проф. Д-р Евгения Христакиева
Проф. д-р Мария Ганева
Проф. д-р Развигор Дърленски
Доц. д-р Карен Мануелян
Д-р Иван Балдаранов
Д-р Таня Ганчева
Д-р Женя Троева-Христова
Д-р Росица Лавчева
Д-р Радостина Делийска
Д-р Мирослав Драголов
Д-р Гавраил Потеров
Д-р Александър Костов